วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

  • 24268

ต้อนรับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสนครินทร์ มอบเงินให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 (เวลา 11.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสนครินทร์ มอบเงินให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี
ณ อาคารสูทกรรม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี