วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

  • 444480827_1159485335194454_5017573478981306005_n
  • 444500184_1159485298527791_6427338373400782628_n

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2567

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 (เวลา 09.30 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบาย ผลการดำเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการขับเคลื่อน “นนทบุรี 6 ดี สู่เมืองน่าอยู่ (Livable City)” รวมถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคระบาดและเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี