วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

  • 441889979_1159463948529926_7769091306260355247_n
  • 444481011_1159464005196587_2029336996723104459_n
  • 444483740_1159463925196595_6166604374012688593_n

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพโค้ช STRONG - องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (ครั้งที่ 7) ภายใต้โครงการ STRONG - องค์กรพอเพียงต้านทุจริต

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 (เวลา 09.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรวมตัวกันของบุคลากร และร่วมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริตแก่บุคลากร ก่อให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนองค์กรพอเพียงต้านทุจริต ด้วยการประยุกต์โมเดล STRONG และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) นำไปสู่การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) และเพื่อประสานความร่วมมือกับเครื่อข่ายทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ และผู้อำนวยการสถาบันเมธาฟอรัม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2567 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร