วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ค. 66

  • 349146651_811676970578103_2681102926415037210_n (1)
  • 349006564_944100673306780_1296433006084823291_n
  • 349593947_608042614626028_6555097059572307123_n

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ สำหรับส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผุ้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาการทุจริต และการประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการป้องกันปราบปรามมิให้เกิดการทุจริต นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม