วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ค. 66

  • 343585375_289196810248562_7683971620473222189_n

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6 / 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อหารือเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือตามระเบียบวาระการประชุม ผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุมสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี