วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ค. 66

  • timeline_20230525_144131
  • timeline_20230525_144157
  • timeline_20230525_144202
  • timeline_20230525_144205
  • timeline_20230525_144208
  • timeline_20230525_144213

ฝึกพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และฝึกทักษะด้านการฟังคำสั่ง และข้อตกลง รู้จัก ซ้าย ขวา และการรอคอย นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ พาผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม