วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567

  • 19317
  • 19337
  • 19338
  • 19339

อบรมโครงการป้องกันควบคุมโรคด้วยวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายในสถานสงเคราะห์ให้ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและมีระบบการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Excel และ VLOOKUP) กับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 (เวลา 08.30 น. -16.30 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานพยาบาล นางสาวเพ็ญทัด สลักทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติวิทยาการการบรรยายจาก นางสาวรัชฎา อนุพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครปากเกร็ด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 3 โซน A ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน