วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567

  • 7384
  • 7385
  • 7386
  • 7387
  • 7388
  • 7389
  • 7390

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานพยาบาล ให้การต้อนรับให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน เข้ามาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามอาคาร สถานที่ต่างๆ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย ควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี