วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567

 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_333
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_283
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_285
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_288
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_291
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_292
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_294
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_303
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_316
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_324
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_331
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_280
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_354
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_360
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_362
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_376
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_386
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_391
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_393
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_394
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_398
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_399
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_203
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_80
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_121
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_122
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_126
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_130
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_132
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_134
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_147
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_175
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_176
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_11
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_204
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_208
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_221
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_223
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_226
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_228
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_235
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_242
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_249
 • 11 เม.ย. 67 กิจกรรมวันสงกรานต์_๒๔๐๔๑๑_272

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนรวมในกิจกรรมทางสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 (เวลา 07.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับผู้รับบริการ ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนรวมในกิจกรรมทางสังคม โดยมี นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อสืบทอดประเพณีไทย ปลูกฝังในสิ่งที่ดีงานของวัฒนธรรมไทย เป็นการปลูกฝังเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีๆ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งยังเป็น ประเพณีที่ทุกคนปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย และเพื่อเปิดโลกทัศน์และสภาพแวดล้อมใหม่ให้กับผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังเพื่อให้ผู้รับบริการได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและฝึกทักษะทางสังคมร่วมกับผู้อื่น
และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับบริการให้ดีขึ้น จะเป็นผลต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้รับบริการเองในอนาคตต่อไปโดยในงานได้จัดให้มีการตักบาตรอาหารแห้ง การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ ขบวนแห่สงกรานต์ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ อาคารสูทกรรม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี