วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2567

  • 8163
  • 8165
  • 8166
  • 8168
  • 8169

ประชุมคณะกรรมการดูแลการเบิก-จ่ายเงินผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 7/2567

วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2567 (เวลา 09.30 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีนางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเงินของผู้ใช้บริการ และควบคุมการเบิกจ่ายของผู้ใช้บริการให้เหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี