วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 66

  • 2452
  • 2453
  • 2454

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1 / 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมรับฟังข้อหารือ โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี