วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

  • 20565
  • 20137

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ต้อนรับนักศึกษาฝึกงานคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศฝึกภาคปฎิบัติ 1

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 (เวลา 09.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกงานระดับปริญญาตรี จำนวน 4 ราย เข้าฝึกภาคปฎิบัติ 1 ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 26 กรกฏาคม 2567 เพื่อเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากประสบการณ์ จากการฝึกภาคปฏิบัติเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาคุณสมบัติและศักยภาพทางวิชาชีพของนักศึกษาจะก้าวไปเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในอนาคต เชื่อมโยงระหว่างความรู้และการปฏิบัติ ซึ่งสามารถจัดการความรู้ได้จากฐานการปฏิบัติงานจริง ณ อาคารกองอำนวยการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี