วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

  • 02
  • 03
  • 06
  • 74453
  • Untitled-1

ประชุม KM Online “ถอดบทเรียน & กรณีศึกษา การตรวจสอบเชิงพื้นที่ ลดความเสี่ยง ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง ถูกระเบียบถอดบทเรียน & กรณีศึกษา การตรวจสอบเชิงพื้นที่ ลดความเสี่ยง ปฏิบัติอย่างไร..ให้ถูกต้อง ถูกระเบียบ”

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 (เวลา 13.30 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ เข้าร่วมการประชุม KM Online “ถอดบทเรียน & กรณีศึกษา การตรวจสอบเชิงพื้นที่ ลดความเสี่ยง ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง ถูกระเบียบถอดบทเรียน & กรณีศึกษา การตรวจสอบเชิงพื้นที่ ลดความเสี่ยง ปฏิบัติอย่างไร..ให้ถูกต้อง ถูกระเบียบ” เพื่อได้ทราบความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และข้อสังเกตของ 4 หน่วยตรวจสอบ พร้อมทั้งยกกรณีตัวอย่างเพื่อลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงความผิดพลาด ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 จาก นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ มาตรา 79 ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบ ตามหลักธรรมภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน ของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 จากน.ส.อุไรวรรณ รุกขวัฒกุล กรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งยกกรณีศึกษา การตรวจสอบเชิงพื้นที่ของ ป.ป.ช และป.ป.ท.ในครั้งนี้ฯ โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ประธาน อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เป็นประธานฯ ผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.