วันจันทร์ที่ 23 ม.ค. 66

  • S__51011745
  • S__51011748

ประชุมการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง และพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางพิศมัย บุญเทียม คลังจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการการและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดนนทบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี