วันจันทร์ที่ 22 พ.ค. 66

  • timeline_20230522_152246
  • timeline_20230522_152249
  • timeline_20230522_152251
  • timeline_20230522_152254
  • timeline_20230522_152257

กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โดยฝึกทักษะการต่อตัวต่อเสริมพัฒนาการสำหรับต่อเป็นรูปทรงต่างๆ ประกอบด้วยบล็อกที่มีขนาดใหญ่ เล็ก หลากสี หลายรูปทรง ช่วยเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ พาผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม