สถิติผู้รับบริการ

จำนวนเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในบ้าน

บ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ให้การอุปการะเลี้ยงดูน้องๆ ทั้งหมด ๔๔๒ คน

ประเภทของเด็กสมองพิการ

กลุ่มพิการทางสมอง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง ๑๕๔ คน (๒๙%)
กลุ่มพิการซ้ำซ้อน ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ๒๗๐ คน (๕๐%)
กลุ่มอาการทางจิตประสาท ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  ๑๐๖ คน (๒๐%)
รวม  ๕๓๐ คน (๑๐๐%)

อายุ

๗-๑๐ ปี  ๑๑๒ คน (๒๑%)
๑๑-๑๔ ปี  ๑๘๘ คน (๓๖%)
๑๕-๑๘ ปี  ๙๗ คน (๑๙%)
๑๘ ปีขึ้นไป  ๑๓๓ คน (๒๔%)
รวม  ๔๔๒ คน (๑๐๐%)

อาคารพักเด็ก

อาคารหลวงพ่อคูณ ๑ ชั้นบน ๔๔ คน     ชั้นล่าง ๔๒ คน
อาคารหลวงพ่อคูณ ๒   ชั้นบน ๓๘ คน     ชั้นล่าง ๓๖ คน
อาคารรวมน้ำใจ  ชั้นบน ๔๐ คน     ชั้นล่าง ๔๒ คน
อาคารปิโตรเลียมไทย  ชั้นบน ๔๓ คน     ชั้นล่าง ๓๘ คน
อาคารพยาบาล   ๒๒ คน
อาคารจิตติ-เกษร  ๙๗ คน
รวม  ๔๔๒ คน