สถิติผู้รับบริการ

สถิติผู้รับริการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงจำนวน 530 คน

การช่วยเหลือตนเอง

พิการทางสมองช่วยเหลือตนเองได้บ้าง 154 คน (29%)
พิการซ้ำซ้อนช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 270 คน (50%)
กลุ่มอาการทางจิตประสาท ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  106 คน (20%)
รวม  530 คน (100%)

 

อายุ

7-10 ปี  112 คน (21%)
11-14 ปี  188 คน (36%)
15-18 ปี  97 คน (19%)
18 ปีขึ้นไป  133 คน (24%)
รวม  530 คน (100%)

 

อาคารพักเด็ก

อาคารหลวงพ่อคูณ1 102 คน (18%)
อาคารหลวงพ่อคูณ2  80 คน (16%)
อาคารรวมน้ำใจ  86 คน (22%)
อาคารปิโตรเลียมไทย  100 คน (21%)
อาคารจิตติ-เกษร  125 คน (18%)
อาคารพยาบาล  37 คน (5%)
รวม  530 คน (100%)