โครงการสำคัญ

โครงการสำคัญต่างๆ

  • โครงการเพิ่มทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมแก่ผู้รับการสงเคราะห์ กิจกรรมเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตประจำวันในสังคม เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้รับการสงเคราะห์ ได้รู้จักการเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมต่างๆ เช่น การไปรับประทานอาหารภายนอก การขึ้นรถเมล์ การซื้อจ่ายของใช้ในชีวิตประจำวัน การเข้าสังคม เป็นต้น กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมของผู้รับการสงเคราะห์ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กไปกวาดลานวัดหรือที่สาธารประโยชน์ในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง กิจกรรมคืนสู่เหย้า (รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง) เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กที่เคยอยู่ในสถานคุ้มครองกลับเข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์ภายนอกให้กับรุ่นน้องๆ
  • โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัวและชุมชน เป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มกัน,ดูแลกันเอง หรือครอบครัวอื่น ๆ ในชุมชนช่วยกันดูแลคนพิการ การลงพื้นที่ดูแลคนพิการ, ผู้เดือดร้อน, ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยการสำรวจความต้องการของคนพิการ / ชุมชนมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมออกหน่วยสวัสดิการสังคม (ทีมสหวิชาชีพ + มอบเครื่องอุปโภคบริโภค), กิจกรรมมอบเงินสงเคราะห์
  • โครงการป้องกันความพิการแก่กลุ่มเสี่ยง   จัดเวทีการเรียนรู้ เพื่อป้องกันความพิการแก่กลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องป้องกันความพิการให้กับประชาชนหรือนักเรียนโดยจะจัดในวัด, ชุมชน, โรงเรียนและอื่นๆ สนับสนุนภาคีเครือข่าย จัดเวทีการเรียนรู้เพื่อป้องกันความพิการ โดยมีการสนับสนุนให้ชุมชนมีการอบรมป้องกันความพิการโดยชุมชนเป็นแม่งาน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เพียงแต่ให้การสนับสนุน
  • โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน เสริมสร้างโอกาสให้กับเด็กได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมทางสังคมผ่านทางกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีไทยที่สำคัญ และสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กพิการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานคุ้มครอง ฯ  เพื่อเป็นการเรียนรู้การเป็นผู้ให้ ผู้รับและรู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะออกไปสู่สังคมภายนอกให้มากขึ้น และส่งเสริมให้เด็กได้มีการพัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป โดยโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้  กิจกรรมทำบุญครบรอบก่อตั้งสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี , กิจกรรมวันลอยกระทง, กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมเด็กแห่งชาติ, กิจกรรมกีฬาสีราชาวดีหญิงเกมส์, กิจกรรมวันแห่งความรัก, กิจกรรมวันสงกรานต์, กิจกรรมถวายเทียนพรรษา, กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ, กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด, กิจกรรมถือศิล 5, กิจกรรมอบรมอัคคีภัย, กิจกรรมควบคุมโรคติดต่อ, กิจกรรมออกหน่วยสวัสดิการสังคม, กิจกรรมค่ายพัฒนาการเรียนรู้, กิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  • โครงการคืนรักสู่ครอบครัว (เยี่ยมบ้าน สานรัก สานสัมพันธ์)   โครงการคืนรักสู่ครอบครัว (เยี่ยมบ้าน สานรัก สานสัมพันธ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กในความอุปการะและครอบครัว เป็นการตอบสนองทางด้านจิตใจ โดยการนำเด็กในความอุปการะและครอบครัว เป็นการตอบสนองทางด้านจิตใจ โดยการนำเด็กในความอุปการะกลับไปเยี่ยมบ้าน รวมทั้งให้ครอบครัวได้ทราบถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเด็กในความอุปการะด้านต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเข้าใจเด็กในความอุปการะ นำไปสู่การส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อให้เด็กในความอุปการะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น