แนวทางแก้ปัญหา

แนวทางแก้ปัญหา

 • รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สังคมยอมรับผู้พิการ
  บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลใกล้ชิด ตลอดจนคนในสังคมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจ และยอมรับเด็กพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สถานคุ้มครองจึงพยายามประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจต่อผู้ขอรับบริการ ผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าเยี่ยมชม และประชาชน โดยผ่านทางแผ่นพับ เอกสาร โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ประสานความร่วมมือองค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ
  กรณีที่ต้องการขอรับคำปรึกษา หรือขอรับบริการ ทั้งนี้ ทำให้การดำเนินงานคล่องตัวมากขึ้น
 • จัดหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบอาสาสมัคร
  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่จะยอมรับกลุ่มเด็กพิการทางสมองและปัญญาอย่าง เป็นรูปธรรม และเป็นการเปิดสถานคุ้มครอง ให้สังคมภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา
 • หากิจกรรม แผนดำเนินงานรูปแบบใหม่ๆ ในการฟื้นฟูเด็กพิการ
  โดยการประสานคณะบุคคล องค์กรที่มีความชำนาญจากภายนอก ประชุมระดมสมอง (Brain Strom) ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในการคิดรูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ ตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้าอบรมสัมมนาหาเทคนิคใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน