แนวทางแก้ไขปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา

  • รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สังคมยอมรับผู้พิการ บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลใกล้ชิด ตลอดจนคนในสังคมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจ และยอมรับเด็กพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี จึงพยายามประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจต่อผู้ขอรับบริการ ผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าเยี่ยมชม และประชาชน โดยผ่านทางโบรชัวร์, เอกสาร, โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
  • ประสานความร่วมมือองค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ กรณีที่ต้องการขอรับคำปรึกษา หรือขอรับบริการ ทั้งนี้ ทำให้การดำเนินงานคล่องตัวมากขึ้น
  • จัดหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบอาสาสมัคร เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่จะยอมรับกลุ่มเด็กพิการทางสมองและปัญญาอย่าง เป็นรูปธรรม และเป็นการเปิดสถานคุ้มครอง ให้สังคมภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา
  • หากิจกรรม แผนดำเนินงานรูปแบบใหม่ๆ ในการฟื้นฟูเด็กพิการ โดยการประสานคณะบุคคล องค์กรที่มีความชำนาญจากภายนอก ประชุมระดมสมอง (Brainstrom) ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในการคิดรูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ ตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้าอบรมสัมมนาหาเทคนิคใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน