ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหา และอุปสรรคในสถานคุ้มครองฯ

 

  • จำนวนผู้รับบริการมากขึ้น เนื่องจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ที่รองรับเด็กพิการทางสมองและปัญญาของเด็กผู้หญิงช่วงอายุระหว่าง 7-18 ปี และด้วยอัตราการรับเด็กพิการสูงกว่าอัตราการจำหน่ายออก ส่งผลให้จำนวนผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดความแออัดในการพักอาศัย
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากเด็กในความอุปการะส่วนใหญ่มีความพิการอยู่ในระดับรุนแรงจนถึงหนัก รวมไปถึงกลุ่มที่มีอาการทางจิตประสาท ไม่สามารถเรียนรู้ได้ โดยเป็นความพิการที่มีมาแต่กำเนิด ประกอบกับไม่ได้รับการบำบัดฟื้นฟูมาก่อน จึงทำให้ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูมาก จึงจะสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นบ้าง
  • ต้องการบุคลากรผู้ปฎิบัติงานเพิ่ม สถานคุ้มครอง ฯ ยังต้องการบุคลากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านผู้พิการเพิ่ม เช่น นักจิตวิทยา, นักกิจกรรมบำบัด, ครูการศึกษาพิเศษ และรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กพิการ