การบริการ

การบริการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ให้การบริการด้านต่างๆ แก่ผู้รับบริการจำนวน 8 ด้านดังต่อไปนี้

บริการด้านการเลี้ยงดู

 

 • จัดให้มีที่พักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น ทางลาด ราวเกาะ ซึ่งมีความเหมาะสมต่อสภาพความพิการ
 • จัดให้มีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
 • จัดบริการอาหาร 3 มื้อ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
 • จัดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนเครื่องนอน สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
 • ดูแลสุขอนามัยโดยทั่วไปรวมถึงกิจวัตรประจำวัน และให้ความช่วยเหลือกรณีที่เด็กไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

 

ตารางแสดงการแบ่งอาคารพักเด็กตามสภาพความพิการ

อาคารจำนวนสภาพความพิการ
อาคารหลวงพ่อคูณ1  97 สมองพิการ(Cerebral Palsy,CP) ส่วนใหญ่มีสภาพความพิการทางร่างกาย บางคนอาจมีความบกพร่องทางปัญญาร่วมด้วย ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย ต้องมีผู้ช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันตลอดเวลา
อาคารหลวงพ่อคูณ2 94 พิการทางปัญญาในระดับรุนแรง ไม่มีความพิการทางกายอย่างเด่นชัด โดยส่วนใหญ่มีอาการทางจิต ไม่สามารถช่วยเหลือและควบคุมตนเองได้
อาคารรวมน้ำใจ  89 พิการทางปัญญาระดับปานกลางถึงหนัก ส่วนใหญ่ไม่มีความพิการทางกายเด่นชัด ส่วนหนึ่งมีอาการทางจิต สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้างโดยมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
อาคารปิโตรเลียมไทย 103 พิการทางปัญญาระดับปานกลางถึงหนักและรวมไปถึงกลุ่มดาวน์ ซินโดรม(Down Syndrome) สามารถช่วยเหลือตนเอง ในกิจวัตรประจำวันได้บ้าง แต่ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
อาคารจิตติ-เกษร  119 พิการทางปัญญาในระดับน้อยถึงปานกลาง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจำวัน สามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะง่ายๆได้ บางคนสามารถเรียนหนังสือได้
อาคารพยาบาล  28 เด็กในความอุปการะที่มีอาการเจ็บป่วย หรือรับกลับจากโรงพยาบาล และรวมถึงเด็กที่รับตัวเข้าใหม่จากการนำส่งของหน่วยงานองค์กรต่างๆ
รวมทั้งสิ้น   530 คน

การบริการทางแพทย์และพยาบาล

 • ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เด็กที่มีอาการเจ็บป่วย
 • จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
 • ตรวจวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ทั่วไป และแพทย์เฉพาะทาง
 • ดูแล รักษาพยาบาลเด็กที่เจ็บป่วยตามคำสั่งแพทย์อย่างใกล้ชิด
 • บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่จำเป็นต่อเด็ก เช่น ตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก ตรวจวัดสายตา ตรวจวัดระดับการได้ยิน ฯลฯ
 • ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยตลอดจน ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง และเด็กในความอุปการะในการป้องกันโรคต่างๆ และปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ

การบริการด้านสังคมสงเคราะห์

 • ให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่ผู้ขอรับบริการเกี่ยวกับปัญหาด้านเด็กพิการทางสมองและปัญญา
 • จัดทำทะเบียนประวัติ ตลอดจนเอกสารสำคัญของเด็กในความอุปการะ ได้แก่ สมุดทะเบียนคนพิการ, บัตรประจำตัวประชาชน, ขอร่วมใช้นามสกุล, ย้ายเข้าทะเบียนบ้าน, เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน เป็นต้น
 • ให้การดูแลด้านสวัสดิการสังคม  ปกป้องพิทักษ์สิทธิต่างๆ
 • ให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหา และหาวิธีการปรับพฤติกรรมของเด็กให้เป็นตามแนวทางที่เหมาะสมด้วยวิธีการทางสังคมสงเคราะห์
 • คัดเลือกเด็กที่มีความพร้อมและความเหมาะสม ในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์
 • สร้างความเข้าใจ ประสานงาน ติดตามครอบครัวของเด็กที่ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาในระดับหนึ่ง เพื่อทดลองอยู่ร่วมกับครอบครัว ก่อนส่งกลับคืนสู่ครอบครัวโดยถาวรต่อไป

 

โครงการส่งเด็กทดลองงานภายนอก

โครงการส่งเด็กทดลองงานภายนอก ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยมีการประสานงานกับครอบครัวอุปถัมภ์ สร้างความเข้าใจถึงลักษณะพิเศษของเด็กในสถานคุ้มครอง มีขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมของครอบครัว การเยี่ยมบ้าน การติดตามประเมินผล ด้วยวิธีการทางสังคมสงเคราะห์

บริการฟื้นฟูสมรรภาพทางร่างกาย

 • ตรวจประเมินสภาพความพิการเพื่อวางแผนการรักษาทางกายภาพบำบัด
 • ให้การรักษาฟื้นฟูสภาพความพิการของเด็กที่ปรากฏ ด้วยอุปกรณ์และวิธีการทางกายภาพบำบัด
 • ป้องกันมิให้เกิดความพิการกับเด็กเพิ่มขึ้น ด้วยกิจกรรมหรือแผนการรักษาทางกายภาพบำบัดทั้งในรูปแบบกลุ่ม และเฉพาะราย
 • ฝึกให้เด็กเกิดทักษะความชำนาญต่อการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันสำหรับเด็กกลุ่มที่มีความพิการทางกาย
 • จัดหากายอุปกรณ์  เครื่องช่วยเหลือ อุปกรณ์เสริมต่างๆ  ให้เหมาะสมตามสภาพความพิการ

 

ประเภทการรักษาทางกายภาพบำบัด

นั่ง conner sect, ดัดยืดกล้ามเนื้อ, ลดเกร็ง, ฝึกชันคอ, ฝึกคลาน, ฝึกลุกนั่ง, ฝึกนั่งทรงตัว, ฝึกยืนเข่า, ฝึกยืน, ฝึกก้าวขา, ฝึกเดิน-ขึ้นลงบันได, ฝึกเดิน, ฝึกกิจกรรมบำบัด, ฝึกรับประทานอาหาร, กิจกรรมนันทนาการ, อุลตาซาวด์, ประคบแผ่นร้อน, ธาราบำบัด, กิจกรรมนอกสถานที่/อาชาบำบัด, Suspension, กีฬาบ็อคเซีย

บริการด้านฝึกอาชีพ

 • คัดเลือกและประเมินศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถ ความถนัด หรือมีความสนใจในการประกอบอาชีพเข้ารับการฝึกทักษะทางอาชีพ
 • บริการจัดฝึกทักษะทางวิชาชีพด้านต่างๆ ได้แก่ งานโภชนาการ งานซักรีด งานดอกไม้ประดิษฐ์ งานทอเสื่อ งานสานตะกร้าจากสมุดโทรศัพท์ และงานฝีมือต่างๆ
 • จัดหาอาชีพที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละบุคคล  โดยจัดให้มีการทดลองฝึกอาชีพ  ทำงานกับนายจ้าง หรือครอบครัวอุปถัมภ์ พร้อมประเมินความสามารถในการปรับตัวอยู่ร่วมกับครอบครัวนายจ้าง

 

ประเภทการฝึกวิชาชีพ

งานดอกไม้จันทน์, งานโภชนาการ, งานพรมเช็ดเท้า, งานทอเสื่อ, งานเทียน, งานรีดผ้า, งานสานตะกร้า, งานการบูร, งานกระดาษทิชชู

การส่งเสริมทางพัฒนาการด้านต่าง ๆ

 

 • คัดเลือกเด็กตามกลุ่มความพิการ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ
 • จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มความพิการ เพื่อกระตุ้นฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปตามวัย ฝึกทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น การรับประทานอาหาร การทำความสะอาดร่างกาย การสวมใส่เสื้อผ้า ตลอดจนสอนให้รู้จักมารยาททางสังคมเบื้องต้น
 • ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้กิจกรรมสังคมภายนอก และได้สัมผัสประสบการณ์จริง โดยการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม ทัศนศึกษา และการนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงาน องค์กรต่างๆจัดขึ้น เช่น งานวันคนพิการแห่งชาติ งานวันเด็กแห่งชาติ
 • จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ให้กับเด็กเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด  และจัดกิจกรรมตามเทศกาลวันสำคัญต่างๆ วันสำคัญทางศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม  และให้เด็กได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทย

ประเภทการส่งเสริมพัฒนาการ

ทักษะกลไกกล้ามเนื้อมัดใหญ่, ทักษะกลไกกล้ามเนื้อมัดเล็ก, ทักษะทางกิจวัตรประจำวัน, ทักษะทางสังคม, ทักษะทางภาษา-การพูด, ทักษะการใช้สติปัญญา, ทักษะทางอารมณ์, ชั้นเรียนพิเศษเสริมทักษะ, เตรียมความพร้อมทางการศึกษา, ดนตรีบำบัด

การส่งเสริมการศึกษา

 

 • คัดเลือกเด็กตามความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการประเมินระดับสติปัญญาและความสามารถทางการศึกษา
 • บริการด้านการศึกษาพิเศษให้แก่เด็กในความอุปการะ ทั้งในระบบการศึกษานอกโรงเรียน และในระบบโรงเรียนศึกษาพิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • จัดเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ ปูพื้นฐานทางการศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละราย
 • ประสานกับสถานศึกษาต่างๆ เพื่อส่งเด็กเรียนร่วมภายนอกสถานคุ้มครอง

 

สถานศึกษาที่ส่งเด็กเรียน

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์, โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนโสตศึกษานครปฐม, โรงเรียนประชาบดี, โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล, โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล, การศึกษานอกโรงเรียน

การส่งเสริมด้านกีฬา

 • ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เน้นการบริหารร่างกายทุกส่วนให้เหมาะสมตามศักยภาพ
 • ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ  เช่น แบดมินตัน บาสเก็ตบอล ว่ายน้ำ  กรีฑา บ็อคเซีย (Boccia) คือ กีฬาเฉพาะสำหรับผู้พิการทางสมอง (Cerebral Palsy : CP) โดยมีอุปกรณ์การเล่นเฉพาะและกติกาคล้ายเปตอง  และจัดให้มีกิจกรรมกีฬาสีประจำปี
 • มีการคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถโดดเด่นทางกีฬา และจัดฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งในระดับระหว่างหน่วยงาน  ระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ

 

ประเภทกีฬาที่ฝึกซ้อม

ทักษะพื้นฐานกีฬา, ทักษะออกกำลังกาย, กรีฑา, เปตอง, เทเบิ้ลเทนนิส (ปิงปอง), แบดมินตัน, เทนนิส, ว่ายน้ำ, บอคเซีย

 

ตารางแสดงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติ

รายการสถานที่วันที่แข่งขันจำนวนเด็ก
มหกรรมกีฬาคนพิการ จ.อ่างทอง 23 มีนาคม 2550 4
กีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน 14 กันยายน 2550 3
กีฬาคนพิการ จ.นครศรีธรรมราช 19-24 ตุลาคม 2550 21 
อาเซียนพาราเกมส์ จ.นครราชสีมา 20-26 มกราคม 2551 4
กีฬานักเรียนคนพิการ กรุงเทพฯ 26-1 กันยายน 2551 20
กีฬาเยาวชนโลก อังกฤษ 25 มิถุนายน - 1กรกฎาคม 2551 1
กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 จ.นครศรีธรรมราช 28 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2559  32
กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จ.นครสวรรค์ 13 - 17 มกราคา 2559  17
กีฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 23-25 สิงหาคม 2559  12
กีฬาเปตองปากเกร็ดคัพ ครั้งที่ 5 ่เทศบาลปากเกร็ดร่วมกับสมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี 11-12 กันยายน 2559  10
กีฬาการเต้นแอร์โรบิคส์ การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) สเปเชียลโอลิมปิค ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 22 กันยายน 2559  10
กีฬาฟุตบอลสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 27-30 กันยายน 2559  8
การแข่งขันกรีฑทคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 สนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพ 26-27 พฤศจิกายน 2560 14
กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา จังหวัดนครราชศรีมา 1-6 มีนาคม 2560  32
กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35  ่สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 20-25 กรกฎาคม 2560  19

 

สรุปผลแข่งขัน

รายการเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทางแดง
มหกรรมกีฬาคนพิการ 5 1 0
กีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งชาติ 2 3 1
กีฬาคนพิการ 3 0
กีฬานักเรียนคนพิการ 2 3 0
กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งทีี่ 17 5 6 4
กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 2 1 3
กีฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559 4 4 2
กีฬาเปตองปากเกร็ดคัพ ครั้งที่ 5 1 1 0
กีฬาการเต้นแอร์โรบิคส์ การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) สเปเชียลโอลิมปิค ประเทศไทย 0 1 1
กีฬาฟุตบอลสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย 0 0 1
การแข่งขันกรีฑทคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 3 7 4
กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่18 12 7 10
กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 5 5 2