จองเลี้ยงเด็กพิการ

ท่านสามารถติดต่อจองเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม และขนมต่างๆ เพื่อเลี้ยงแก่เด็กพิการฯ ได้ทั้งในเวลาราชการ วันสำคัญต่างๆ หรือเนื่องโอกาสพิเศษของท่าน ได้ที่

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี

เลขที่ 78/15 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-4246 , 0-2583-4522 โทรสาร 0-2583-4246 ต่อ 17 (ในเวลาราชการ)