Move Love Less Violence : เพิ่มรัก ลดความรุนแรง

 • วาเลนไทน์ 1
 • วาเลนไทน์ 2
 • วาเลนไทน์ 3
 • วาเลนไทน์ 4
 • วาเลนไทน์ 5
 • วาเลนไทน์ 6
 • วาเลนไทน์ 7
 • วาเลนไทน์ 8
 • วาเลนไทน์ 9
 • วาเลนไทน์ 10
 • วาเลนไทน์ 11

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมเสริมสร้างเจตคติสังคมเพื่อคนพิการ “Move Love Less Violence : เพิ่มรัก ลดความรุนแรง” โดยมี นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี  นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน พก. และหัวหน้าหน่วยงาน One Home นนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานดังกล่าว ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี