บ้านราชาวดีหญิง ครบรอบ ๒๓ ปี

 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 9
 • 10
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

วันคล้ายวันสถาปนาบ้านราชาวดีหญิง ครบรอบ ๒๓ ปี
วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี บุคลากรและ เด็กๆ บ้านราชาวดีหญิง ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญตามพิธีทางศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป