โครงการ ยกระดับขีดสมรรถนะเครือข่ายในการทำงานเพื่อสังคม

  • ศึกษาดูงาน 2
  • ศึกษาดูงาน 3
  • ศึกษาดูงาน 9
  • ศึกษาดูงาน 12
  • ศึกษาดูงาน 14
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ภายใต้ "โครงการ ยกระดับขีดสมรรถนะเครือข่ายในการทำงานเพื่อสังคม" โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยมี นางสาวธนิยา รตนะมโน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ให้การตอบรับ