โครงการคัดกรองผู้มี ความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน

  • โรคกระดูกพรุน 1
  • โรคกระดูกพรุน 2
  • โรคกระดูกพรุน 3
  • โรคกระดูกพรุน 4

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563
เจ้าหน้าที่บ้านราชาวดีหญิง เข้าร่วมโครงการคัดกรองผู้มี
ความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 5