วันเด็กแห่งชาติ

  • 1. วันเด็ก
  • 1.2 วันเด็ก
  • 2. วันเด็ก
  • 3. วันเด็ก
  • 4. วันเด็ก
  • 5. วันเด็ก
  • 6. วันเด็ก
  • 7. วันเด็ก
  • 8. วันเด็ก
  • 9. วันเด็ก

วันที่ 12 มกราคม 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี