วันเสาร์ที่ 7 อาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 65

  • 1651932251815
  • 1651932251955

ทีมสหวิชาชีพบ้านราชาวดีหญิงปฏิบัติหน้าที่รับสายโทรศัพท์ 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ 7​ พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30น. ถึง เวลา 20.30 น. โดย นายญาณพล บัวอุไร และนายวงศกร โคตรบึงแก และเวลา 20.30 น. ถึง เวลา 08.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 โดยนางสาววิภาวรรณ กิรัมย์ และนางสาวสุพรรณิการ์ ทับทิม ปฏิบัติหน้าที่ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดนนทบุรี
☎️ ผลการปฏิบัติงาน มีประชาชนโทรศัพท์เข้ามา จำนวน 7 สาย ดังนี้
- สอบถามเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สาย
- ติดตามเรื่องเดิม 1 สาย
- โอนสาย 3 สาย
- โทรผิด 1 สาย
- อื่นๆ 1 สาย
ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี
บ้านราชาวดีชาย รับเวรต่อ เวลา 08.30 น.