วันเสาร์ที่ 6 ส.ค. 65

  • 278193
  • 278194
  • 278195
  • 278196

ปฏิบัติหน้าที่รับสายโทรศัพท์ 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดนนทบุรี ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 18.30 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ นางสาววิภาวรรณ กิรัมย์ นางสาวสุพรรณิการ์ ทับทิม นางสาวอรวรรณ เรืองเจริญ และนางสาวกนกวรรณ ฤทธิเดช เข้าปฏิบัติหน้าที่รับสายโทรศัพท์ 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดนนทบุรี
เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ผลการปฏิบัติงาน มีประชาชนโทรศัพท์เข้ามา จำนวน 11 สาย ดังนี้
- ขอเงินช่วยเหลือ โควิด 1 ราย
- ขอความช่วยเหลือด้านคดีความผู้พิการประสบอุบัติเหตุโดนรถชน 1 สาย
- ผู้สูงอายุ 2 สาย
- สอบถามเรื่องที่พัก 3 ราย
- สอบถามเรื่องอื่น 4 ราย
ปัญหา/อุปสรรค
- ไม่มี
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี เข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี