วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

  • 2563_06_01_พระราชินี_0.0.2

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ คุณจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้กับเด็กในความอุปการะ ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี