วันอังคารที่ 28 มี.ค. 66

  • 8183
  • 8184
  • 8185
  • 8186

ประชุมปิดตรวจรายงานการเงิน พก. ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อเป็นการรับทราบประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นข้อสงสัยของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อการดำเนินโครงการของกรมฯ และนำข้อแนะนำไปเป็นแนวทางการปฎิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อหารือผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting จาก ห้องประชุม 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 3