วันอังคารที่ 24 ม.ค. 66

 • 2317
 • 2318
 • 2320
 • 2321
 • 2322
 • 2323
 • 2324
 • 2325
 • 23542
 • 23545
 • 23548
 • 23636
 • 23637
 • 23638
 • 23640

เข้าร่วมกิจกรรม Kickoff "จริยธรรม นำ Life" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ( เวลา 10.00 น. ) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ 2 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดย อธิบดี พก. มอบหมายนางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดี พก. นำคณะเจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม โดยได้รับ ความเมตตาจากพระคุณเจ้า พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสโส (พธ.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นวิทยากรบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรมนำชีวิต พร้อมนำชมศิลปะ/วัฒนธรรม/คลังความรู้ และสถาปัตยกรรมที่สำคัญของวัด ซึ่งแฝงไว้ด้วยแนวคิดและค่านิยมที่ดีงามของพระมหากษัตริย์ไทยและคนรุ่นเก่า ทั้งนี้ กิจกรรม Kickoff "จริยธรรม นำ Life" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมค่านิยม วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา กตัญญูอันเป็นคุณธรรมพื้นฐานให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)