วันอังคารที่ 21 มิ.ย. 65

  • timeline_20220621_124356
  • timeline_20220621_124408
  • timeline_20220621_124411
  • timeline_20220621_124414
  • timeline_20220621_124420
  • timeline_20220621_124424
  • timeline_20220621_124428
  • 1000

ประชุมกับ กรมพก. บรรยายภารกิจกรมฯ ให้นักศึกษาฝึกงานจาก ม.สวนสุนันทา นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ เรืองเจริญ (นักพัฒนาสังคม) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เป็นวิทยากรการบรรยายให้ความรู้เรื่องบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ให้แก่นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 11 คน จากสถานศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดร่วมบรรยาย ผ่านระบบ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร