วันอังคารที่ 20 ก.ย. 2565

  • 96462
  • 96465
  • 96482
  • 96485
  • 96487

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน (จอมยุทธ์) ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 - วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ระยะเวลา 3 วัน ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ เรืองเจริญ (นักพัฒนาสังคม) เข้าร่วมประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาสมรรถนะของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการในการวางแผนและขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์พร้อมรับสถานการณ์และแนวโน้มในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ เครือข่าย ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลาง กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “ความท้าทายในการกำหนดแนวนโยบาย และระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ” โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม นักวิชาการอิสระ และ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ (Design Thinking) โดยทีมวิทยากรกลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (YIY) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ และเจ้าหน้าที่ พก. ทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานในสังกัด จำนวน 130 คน