วันอังคารที่ 17 ม.ค. 66

  • S__11862066
  • S__11878453
  • S__11878455
  • S__11878458

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง (caregiver) ทั้งภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 16 -20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เป็นวันที่สอง นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บ้านราชาวดีหญิง จำนวน 3 ราย เข้าร่วมอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และพัฒนาบุคลากรที่ดูแลคนพิการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง และนำความรู้ที่ได้รับตามหลักสูตรไปปรับใช้ในการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุได้