วันอังคารที่ 10 พ.ค. 65

  • S__5218307
  • S__5218309
  • S__5218310
  • S__5218311
  • S__5218312
  • S__5218313
  • S__5218314

กิจกรรม “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” เป็นวันที่สาม นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ นำเด็กในความอุปการะเข้าร่วมกิจกรรมฝึกฝนพื้นฐานอูคูเลเล่เป็นวันที่สาม โดยมีคณะวิทยากรจากกองดุริยางค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ลานกิจกรรมสคพ.บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ให้กับผู้ใช้บริการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แสดงเจตจำนงในการร่วมขับเคลื่อน โครงการ "สร้างคน สร้างโอกาส สร้างความมั่นคง" ระหว่างกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)