วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น.
นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ใช้บริการและให้กำลังใจ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการของบ้านราชาวดี(หญิง)

โดยมีนางเบญจมาศ สมศรี พมจ.จังหวัดนนทบุรี และผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. และบุคลากรบ้านราชาวดี(หญิง) ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย