วันศุกร์ที่ 6 พ.ค. 65

  • timeline_20220506_121654

กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาบ้านเรา” (5 ส) บุคลากรร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ภายในบ้านราชาวดีหญิง เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ดี สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อส่วนรวมและชุมชน ตลอดจนสร้างความรักใคร่และสามัคคีภายในองค์กร