วันศุกร์ที่ 6 พ.ค. 65

  • 197507
  • 197508
  • 197509
  • 197510

ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 นายญานพล บัวอุไร (นักจิตวิทยา) เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนประชาบดี