วันศุกร์ที่ 6 พ.ค. 65

  • 2022-05-06-08-53-24-549
  • 2022-05-06-08-57-46-277
  • 2022-05-06-08-58-16-268
  • 2022-05-06-09-08-27-755
  • 2022-05-06-09-34-02-082
  • 2022-05-06-09-38-38-668
  • 2022-05-06-09-46-09-275
  • 2022-05-06-09-47-00-142

ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ เพื่อนำไปสำประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม 2565นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) นางสาวธนิยา รตนะมโน (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) และนายธนธัช เพิ่มเจริญ (หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม) ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดสำหรับประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม 2565 ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมมหาเจษฏาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี