วันศุกร์ที่ 6 พ.ค. 65

  • S__5382261
  • S__5382267
  • S__5382285
  • IMG_20220506_124328_462

กิจกรรม “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” เป็นวันที่สอง นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ นำเด็กในความอุปการะเข้าร่วมกิจกรรมฝึกฝนพื้นฐานอูคูเลเล่เป็นวันที่สอง โดยมีคณะวิทยากรจากกองดุริยางค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ลานกิจกรรมสคพ.บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ให้กับผู้ใช้บริการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แสดงเจตจำนงในการร่วมขับเคลื่อน โครงการ "สร้างคน สร้างโอกาส สร้างความมั่นคง" ระหว่างกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)