วันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 65

  • 01
  • 56
  • IMG_20220805_100745_794
  • IMG_20220805_091929_373

ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติระหว่างสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เวลา 10.00 น. นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) นายธนธัช เพิ่มเจริญ (หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม) และนางธนัชชา ศรีสมโภค (พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4) เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting จากห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมรับฟังการหารือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติระหว่างสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วต่อไป โดยกรมการปกครองได้จัดทำระบบโปรแกรมปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาสถานะในกลุ่มคนเปราะบางที่อยู่ในหน่วยงานรัฐ เพื่อใช้สำหรับบันทึกข้อมูลกลุ่มคนเปราะบางที่มีปัญหาสถานะเพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นฐานข้อมูลการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในกลุ่มเปราะบางเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคลลที่ไม่สถานะทางทะเบียนว่าด้วยการทะเบียนราษฎร