วันศุกร์ที่ 24 มี.ค. 66

  • 7531
  • 7534
  • 7538
  • 7539
  • 7545
  • 7552

ผู้รับบริการฝึกปักผ้า และจัดช่อดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มทักษะทางสายตา กล้ามเนื้อ การใช้สมาธิ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การสร้างอาชีพ รู้จักการเข้าสังคม และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานอาชีวบำบัด ฝึกผู้รับบริการ ณ อาคารอาชีวบำบัด