วันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 65

  • 308510520_462644942571875_9134118360485704894_n
  • 308564493_462645032571866_1976062002623119638_n
  • timeline_20220923_152204

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จัดกิจกรรม CSR มอบสิ่งของให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) และบุคลากรบ้านราชาวดีหญิงร่วมให้การต้อนรับ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักเครื่องกลและสื่อสาร จัดจัดกิจกรรม CSR ซึ่งได้มีการมอบสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้จำเป็น ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) ทั้งนี้ มีนายอดิเทพ ตีระมาศวณิช (ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร) นำคณะข้าราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบสิ่งของ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นเสริมสร้างจิตสาธารณะในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยให้ความสำคัญสนับสนุนภารภิจกับการจัดกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนพิการ (หญิง) ให้ดีขึ้น