วันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 65

 • LINE_ALBUM_23 ก.ย. 65 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครับ_๒๒๐๙๒๓_3
 • LINE_ALBUM_23 ก.ย. 65 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครับ_๒๒๐๙๒๓_7
 • LINE_ALBUM_23 ก.ย. 65 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครับ_๒๒๐๙๒๓_10
 • LINE_ALBUM_23 ก.ย. 65 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครับ_๒๒๐๙๒๓_12
 • LINE_ALBUM_23 ก.ย. 65 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครับ_๒๒๐๙๒๓_14
 • LINE_ALBUM_23 ก.ย. 65 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครับ_๒๒๐๙๒๓_16
 • LINE_ALBUM_23 ก.ย. 65 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครับ_๒๒๐๙๒๓_17
 • LINE_ALBUM_23 ก.ย. 65 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครับ_๒๒๐๙๒๓_18
 • LINE_ALBUM_23 ก.ย. 65 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครับ_๒๒๐๙๒๓_19
 • LINE_ALBUM_23 ก.ย. 65 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครับ_๒๒๐๙๒๓_20
 • LINE_ALBUM_23 ก.ย. 65 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครับ_๒๒๐๙๒๓_23
 • LINE_ALBUM_23 ก.ย. 65 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครับ_๒๒๐๙๒๓_24
 • LINE_ALBUM_23 ก.ย. 65 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครับ_๒๒๐๙๒๓_26

ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 5/2565 เวลา 13.00 น. นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.) เข้าเป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังรายงานสรุปการดำเนินงานตามภารกิจของสถานฯ โดยมีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานทุกงาน และตัวแทนพี่เลี้ยงเข้าร่วมรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองอำนวยการ เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญ รวมทั้งนโยบาย โครงการตามข้อสั่งการ จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ผปค. ได้เน้นย้ำถึงมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และได้กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น