วันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 66

  • 6257
  • 6258
  • 6259
  • 6260
  • 6261
  • 6262
  • 6263
  • 6264
  • 6265

ปรับภูมิทัศน์ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดบริเวณรอบๆ สนามเปตอง เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ และปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่สมาชิกทุกคนภายในบ้านอีกด้วย (เวลา 10.00น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี
มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ พาผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามเปตอง