ลอยกระทงบ้านราชาวดีหญิง

  • timeline_20201030_182559
  • timeline_20201030_182804
  • timeline_20201030_182806
  • timeline_20201030_182807
  • timeline_20201030_182814
  • timeline_20201030_182819
  • timeline_20201030_182817_0

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย และแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงไปในน้ำ อันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี