วันพุธที่ 3 ส.ค. 65

  • LINE_ALBUM_382022_220803_0
  • LINE_ALBUM_382022_220803_2
  • LINE_ALBUM_382022_220803_6
  • LINE_ALBUM_382022_220803_7

เรียนกศน. ครูกศน.เข้ามาสอนผู้ใช้บริการในสถานฯ เพื่อส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการด้านความคิด จินตนาการสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักการใช้ชีวิต