วันพุธที่ 29 มี.ค. 66

  • 8481
  • 8482
  • 8483
  • 8487

มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ พาผู้รับบบริการจำนวน 1 คน เข้ามอบตัว ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม