วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2564

  • timeline_20211125_102855
  • timeline_20211125_102858
  • timeline_20211125_102900
  • timeline_20211125_102902
  • timeline_20211125_102904

ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรกรม พก.                             ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569)

บุคลากรของบ้านราชาวดีหญิงที่ผ่านการประชุมแสดงความคิดเห็น (ระดมสมอง -Workshop) ทั้ง 3 รุ่น รุ่นที่ 1 นางสาวธนิยา รตนะมโน (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ) รุ่นที่ 2 นายธนธัช เพิ่มเจริญ (หัวหน้างานฝ่ายสวัสดิการสังคม ) รุ่นที่ 3 นางสาวสัมฤทธิ์ ผิวฟัก (หัวหน้างานการเงิน) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference (ZOOM Meeting) ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธาน บรรยายโดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์