วันพุธที่ 21 ก.ย. 65

  • ท่านสุจินต์
  • หนธนิยา222
  • หนธนิยาาาา

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/ 2565 นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) มอบหมายให้นางสาวธนิยา รตนะมโน (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) เข้าร่วมประชุมผ่านการประชุมทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting จาก ห้องมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี) เป็นประธาน เพื่อรับฟังการหารือข้อราชการและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญ รายงานการคาดการณ์สภาวะอากาศและสถานการณ์ฝน สถานการณ์โควิด-19 และมาตรการป้องกันควบคุมโรคฯ จังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565